لینک دانلود آهنگ


متن آهنگ به همراه ترجمه:

Ne sen bana kıy ne ben sana yazık olur

نه تو دلت بیاد و نه دل من میاد، حیف میشه

Bir daha da denk düşer sanma sonradan vurur

فکر نکن که یکبار دیگه هم جور در میاد که بعدش میزنه

Şeytan diyecek ki üz biraz, uyma sakın

شیطان خواهد گفت که یه کم دیگه ناراحت اش کن، گولش رو نخوری

Bende de var aynısından uyanmasın

من هم از همون ها دارم، متوجه نشه ها (بیدار نشه)