[لینک دانلود آهنگ]متن و ترجمه آهنگ:


I was five, and he was six

من پنج سالم بود اون شیش


We rode on horses made of sticks

ما اسبای چوبی مون رو میروندیم


He wore black, and I wore white

اون لباسش سیاه بود من لباسم سفید


He would always win the fight

اون همیشه برنده میشد

 

Bang bang

بنگ بنگ!

 

He shot me down

منو زد زمین


[برای مشاهده ترجمه کامل اینجا کلیک کنید]