لینک دانلود آهنگ

متن آهنگ:

زیر بارون همه فکر به سمت تو سرازیره
توجه کن با چه ذوقی حواسم با تو درگیره
منو بشناس از این شوقی که پر میشه تو آغوشم
که تو سرما کنار تو لباس گرم نمیپوشم
حواست نیست دارم دیوونه تر میشم
حواست نیس دارم عاشق ترم میشم
حواست نیست، حواست نیس
حواست نیس دارم عاشق‌تر میشم
حواست نیست دارم دیوونه‌تر میشم
حواست نیست، حواست نیست

چقدر شیرینه این احساس همین حسی که بین ماست
تو فرقت با همه اینه که احساست بهم زیباست
بزار دستاتو تو دستام من این احساسو میفهمم
دلم آغوشتو میخواد ولی از تو چیه سهمم
حواست نیست دارم
حواست نیس دارم
حواست نیست، حواست نیس
حواست نیس دارم عاشق‌ترم میشم
حواست نیست دارم دیوونه‌تر میشم
حواست نیست، حواست نیست