ترجمه فارسی آهنگ

I used to bite my tongue and hold my breath
قبلا زبونم رو گاز میگرفتم و نفسمو نگه میداشتم.
Scared to rock the boat and make a mess
میترسیدم مشکل ایجاد کنم و اوضاع رو آشفته کنم.
So I sat quietly, agreed politely
برا همین ساکت می شستم و مودبانه موافقت میکردم
I guess that I forgot I had a choice
فکر کنم فراموش کردم که حق انتخاب دارم.
I let you push me past the breaking point
بهت اجازه دادم منو عقب بکشی
I stood for nothing, so I fell for everything
در مقابل هیچی نایستادم بنابراین برا هر چیز کوچکی زمین خوردم
You held me down, but I got up
من پایین نگه داشتی اما من برخاستم
Already brushing off the dust
گردوخاک رو تکون دادم
You hear my voice, your hear that sound
تو صدای فریاد منو میشنوی تو اون صدا رو میشنوی
Like thunder, gonna shake your ground
مثل رعد میخوام زمینی که روش ایستادی رو بلرزونم
You held me down, but I got up
من پایین نگه داشتی اما من برخاستم
Get ready cause I’ve had enough
اماده باش چون من هستم
I see it all, I see it now
 حالا همه رو میفهمم.

[Chorus]

I got the eye of the tiger, the fighter, dancing through the fire
من چشمای مثل ببر و جنگنده رو دارم در میان اتش می رقصم.
Cause I am a champion and you’re gonna hear me ROAR
چون من قهرمانم و تو میخوای صدای غرش و فریاد منو بشنوی
Louder, louder than a lion
بلند تر بلندتر از یک شیر
Cause I am a champion and you’re gonna hear me ROAR
چون من قهرمانم و تو میخوای صدای غرش و فریاد منو بشنوی
Oh oh oh oh oh oh
You’re gonna hear me roar

Now I’m floating like a butterfly
حالا مثل پروانه در هوا پرواز میکنم
Stinging like a bee I earned my stripes
مثل زنبور میگزم . من راهمو پیدا کردم
Iwent from zero, to my own hero
از صفر شروع کردم و به قهرمانی که هستم رسیدم