لینک دانلود آهنگ:


متن و ترجمه آهنگ:

Don't you know I'm no good for you
متوجه نیستی برایت خوب نیستم؟


I've learned to lose you, can't afford to
من یاد گرفتم که ببازمت تو نمیتونی کاری بکنی


Tore my shirt to stop you bleeding
لباسم رو پاره کردم تا خونریزیتو بند بیارم

 

But nothin' ever stops you leaving
اما هیچ چیز تا به حال از رفتن منصرفت نکرده


Quiet when I'm coming home and I'm on my own
هروقت به خونه میام ساکته و من با خودمم(تنهام)


I could lie, say I like it like that, like it like that
من میتونستم دروغ بگم، بگم من اینجوری دوستش دارم، اینجوری دوسش دارم


I could lie, say I like it like that, like it like that
من میتونستم دروغ بگم، بگم من اینجوری دوستش دارم، اینجوری دوسش دارم


برای مشاهده متن کامل کلیک کنید