دانلود و متن و ترجمه فارسی آهنگ When I Was Older از بیلی آیلیش Billie Eilish:


متن و ترجمه:


When I was older

وقتی بزرگتر بودم

 

I was a sailor

یک ماهیگیر بودم

 

On an open sea

تو دریایی بزرگ

 

But now I'm underwater

اما الان زیر آبم

 

And my skin is paler

و پوستم رنگ پریده شده

 

Than it should ever be

از چیزی که باید باشه

 

Mhm...

نججنخح

 

 

I'm on my back again

دوباره به پشت دراز کشیدم

 

Dreaming of a time and place

درباره زمان و مکان رویا بافی میکنمبری دانلود و مشاهده ترجمه کامل کلیک کنید