لینک دانلود آهنگ


متن و ترجمه آهنگ:

I found myself dreaming in silver and gold
خودم را یافتم در حالی که بین سیم و زر در رویا بودم

Like a scene from a movie that every broken heart knows
مانند صحنه ای از یک فیلم که هر قلب شکسته ای آن را به خاطر می آورد

We were walking on moonlight, and you pulled me close
ما در روشنایی ماه قدم میزدیم و تو مرا نزدیک می کشیدی

Split second and you disappeared and then I was all alone
قسمتی از ثانیه و تو ناپدید شدی و بعد من تنها بودم

I woke up in tears, with you by my side
من با اشک در چشمانم بیدار شدم، با تو در کنارم

A breath of relief, and I realized
نفسی از روی آسودگی و من متوجه شدم

No, we're not promised tomorrow
نه، فردا به ما وعده داده نشده است.

So I'm gonna love you like I'm gonna lose you
پس تو را دوست خوام داشت به گونه ای که گویی تو 
را به زودی از دست می دهم


برای مشاهده متن کامل کلیک کنید