متن و ترجمه فارسی آهنگ Back To You


Took you like a shot

مثه گیلاس ش*ر*ا*ب بر میدارمت

 

Thought that I could chase you with a cold evening

فکر کردم میتونم با یه عصر سرد دنبالت کنم

 

Let a couple years water down how I'm feeling about you

احساسم نسبت به تو مثل اینه که چند سال پشت سرهم بارون بباره

 

Feeling about you

احساس میکنم درباره تو


And every time we talk

و هروقت ما حرف میزنیم

 

Every single word builds up to this moment

هر کلمه این لحظه رو میسازه

 

And I gotta convince myself I don't want it

من باید خودمو قانع کنم که من اینو نمیخوام

 

Even though I do (even though I do)

در حالی که میخوام

 

You could break my heart in two

تو میتونی قلبمو دو تیکه کنی

 

But when it heals, it beats for you

ولی وقتی خوب بشه برای تو می تپه

 

I know it's forward, but it's true

میدونم این گستاخیه ولی حقیقت داره

 

I wanna hold you when I'm not supposed to

من میخوام بغلت کنم وقتی که نباید اینکارو بکنم

 

When I'm lying close to someone else

وقتی کنار کسی دیگه دراز میکشم

 

You're stuck in my head and I can't get you out of it

همه فکرم تویی و نمیتونم تو رو از ذهنم بیرون کنم

 

If I could do it all again

اگه میتونستم همه این کارارو انجام بدم

 

I know I'd go back to you

میدونم که پیش تو برمیگشتم

 

I know I'd go back to you

میدونم که پیش تو برمیگشتم

 

I know I'd go back to you

میدونم که پیش تو برمیگشتم

 

We never got it right

ما هرگز اینو درست انجام ندادیم

 

Playing and replaying old conversations

اجرا کردن و دوباره مرور کردن گفتوگو های قدیمی

 

Overthinking every word and I hate it

زیاد فکر کردن درباره هر کلمه و من از این متنفرم

 

Cause it's not me, Cause it's not me

چون این من نیستم

 

And what's the point in hiding?

و چه نکته ای تو پنهان شدن هست؟

 

Everybody knows we got unfinished business

همه میدونن ما کار تموم نشده داریم

 

And I'll regret it if I didn't say

و من پشیمون خواهم شد اگه اینو نمیگفتم

 

This isn't what it could be, Isn't what it could be

این چیزی نیس که میتونست باشه

 

You could break my heart in two

تو میتونی قلبمو دو تیکه کنی

 

But when it heals, it beats for you

ولی وقتی خوب بشه برای تو می تپه

 

I know it's forward, but it's true

میدونم این گستاخیه ولی حقیقت داره

 

I wanna hold you when I'm not supposed to

من میخوام بغلت کنم وقتی که نباید اینکارو بکنم

 

When I'm lying close to someone else

وقتی کنار کسی دیگه دراز میکشم

 

You're stuck in my head and I can't get you out of it

همه فکرم تویی و نمیتونم تو رو از ذهنم بیرون کنم

 

If I could do it all again

اگه میتونستم همه این کارارو انجام بدم

 

I know I'd go back to you

میدونم که پیش تو برمیگشتم

 

I know I'd go back to you

میدونم که پیش تو برمیگشتم

 

I know I'd go back to you

میدونم که پیش تو برمیگشتم

 

I'd go back to you, I'd go back to you

پیش تو برمیگشتم، پیش تو برمیگشتم

 

What was there wasn't sure

چیزی که اونجا بود مطمئن نبود

 

But I'd go back to you

ولی من به تو برمیگردم

 

I know I'd go back to you

میدونم که پیش تو برمیگشتم

 

You can break my heart in two

تو میتونی قلب منو دو تیکه کنی

 

But when it heals, it beats for you

ولی وقتی خوب بشه برای تو می تپه

 

I know it's forward, but it's true

میدونم این گستاخیه ولی حقیقت داره

 

Won't lie, I'd go back to you

دروغ نمیگم، حتما به تو برمیگردم

 

You know, my thoughts are running loose

میدونی؟ دارم افکارمو از دست میدم و

 

It's just a thing you make me do

این چیزیه که باعث میشی انجام بدم

 

And I could fight, but what's the use?

من میتونستم بجنگم ولی به چه دردی میخوره؟

 

I know I'd go back to you

میدونم که پیش تو برمیگشتم

 

I wanna hold you when I'm not supposed to

من میخوام بغلت کنم وقتی که نباید اینکارو بکنم

 

When I'm lying close to someone else

وقتی کنار کسی دیگه دراز میکشم

 

You're stuck in my head and I can't get you out of it

همه فکرم تویی و نمیتونم تو رو از ذهنم بیرون کنم

 

If I could do it all again

اگه میتونستم همه این کارارو انجام بدم

 

I know I'd go back to you

میدونم که پیش تو برمیگشتم

 

I'd go back to you, I'd go back to you

پیش تو برمیگشتم، پیش تو برمیگشتم

 

I know I'd go back to you

میدونم که پیش تو برمیگشتم

 

Go back to you, go back to you

برگردم به تو, برگردم به تو

 

Go back to you, go back to you

برگردم به تو, برگردم به تو

 

Go back to you, go back to you

برگردم به تو, برگردم به توبرای مشاهده متن کامل کلیک کنید


لینک دانلود آهنگ MP3 320