دانلود ​و متن و ترجمه فارسی آهنگ hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it از لانا دل ریمتن و ترجمه آهنگ:


I was reading Slim Aarons and I got to

داشتم مجله اسلیم ارونز میخوندم و به این فکر افتادمthinking that I thought

Maybe I'd get less stressed if I was tested

less like

شاید اگر کمتر مورد امتحان قرار میگرفتم کمتر استرس داشتمAll of these debutantes

همه این تازه کار هاSmiling for miles in pink dresses and high

heels on white yachts

که لبخند میزنن تو لباس های صورتی و کفش های پاشنه بلند روی قایق های سفید


برای دانلود و مشاهده ترجمه کامل کلیک کنید.