لینک دانلود آهنگ


متن و ترجمه آهنگ:


[Verse 1]

I ain’t playing no games

من باهات  بازی نمیکنم


'Cause I’ve got nothing left to lose

چون چیزی برای از دست دادن ندارم


I'm so tired of circular motions

من از این حرکات دوار خسته شدم


They leave me dizzy and confused

اونا منو سرگردان و گیج رها میکنن


My heart, oh no, is not your revolving door

قلب من، اوه نه، محل رفت و آمد تو  نیست


I get stuck spinning and spinning and spinning

من در یک چرخش گیر افتادم


Oh, 'til I collapse on the floor

اوه تا وقتی که از پا بیفتم و نقش بر زمین بشم


 

[Pre-Chorus]

But every time that you touch me

اما هر وقت تو بهم دست میزنی


برای مشاهده متن کامل کلیک کنید