لینک دانلود آهنگ


ترجمه آهنگ:

Whatever you do, don't ever play my game

هر کاری میکنی، هیچوقت این بازی مرا انجام نده

 

Too many years being the king of pain

سال های زیادی هست که پادشاه دردم

 

You gotta lose it all if you wanna take control

باید همه چی رو از دست بدی اگه می خوای کنترل رو به دست بگیری

 

Sell yourself to save your soul

خودت رو بفروشی تا روحت رو نجات بدی

Rescue me from the demons in my mind

نجاتم بده از شیطان های درون ذهنم

 

Rescue me from the lovers in my life

نجاتم بده از عاشق های توی زندگیم

 

Rescue me from the demons in my mind

نجاتم بده از شیطان های درون ذهنمبرای مشاهده ترجمه کامل کلیک کنید