لینک دانلود آهنگ


متن و ترجمه آهنگ:

Don't feel like putting makeup on my cheeks

Do what I wanna

Love every single part of my body

Top to the bottom

I'm not a supermodel from a magazine, hm-hm

I'm okay with not being perfect

'Cause that's perfect to me

'Cause that's perfect to me

حسش رو ندارم که گونه هام رو آرایش کنم

چیزی که می خوام اینکه...

تک تک اعضای بدنم را دوست داشته باشی

از سر تا پا

من یک سوپرمدل داخل مجله نیستم، هم هم

مشکلی ندارم که ایده آل نیستم

چون این واسه من بهتره

چون این واسه من بهترهبرای مشاهده متن کامل کلیک کنید