لینک دانلود آهنگ


متن و ترجمه آهنگ:

One kiss is all it takes

یک بوسه همه چیزی ک نیاز هست

 

Falling in love with me

عاشق من شدن

 

Possibilities

امکانات

 

I look like all you need

من شبیه همه چیزایی هستم که نیاز داری


Let me take the night, I love real easy

بذار من شب رو ببرم... من عاشق اسونی زیادم

 

And I know that you'll still wanna see me

و من میدونم هنوز میخوای منو ببینی

 

On the Sunday morning, music real loud

تو روز یکشنبه... صدای موسیقی خیلی زیاد بود

 

Let me love you while the moon is still out

بذار دوست داشته باشم... زمانی که ماه هنوز بیرونه


برای مشاهده ترجمه کامل کلیک کنید