متن و ترجمه آهنگ:

Young Money!

پول جوان!


Hand on your hand
دستتو بده به من

Chest on your chest
سینه به سینه

Tangled in bed
خوابیدیم تو رختخواب

But I'm feeling you less
اما من‌ کمتر احساست میکنم

You know my love ain't free

تو میدونی عشق‌من مجانی‌نیست


Why do you make believe?
چرا‌ پس باور میکنی؟؟