لینک دانلود آهنگ


متن آهنگ:

[Monologue: Robotic Voice]

Hello, you've come here in search of release, huh?
سلام، شما برای جستجوی آزاد اومدین اینجا، ها؟

Feeling the need to inspire your soul?
احساس می‌کنی که نیاز به الهام بخشیدن به روحت داری؟

Wanting to disappear to a place you could feel outside of your skin?
میخوام ناپدید بشم تا جایی که میتونی بیرون از پوستت احساس کنی؟

Well, you've found one: a place within my mind.
خوب، شما یکیو پیدا کردید: جایی در ذهن من.

برای مشاهده متن کامل کلیک کنید...