لینک دانلود آهنگ MP3 320متن آهنگ:


 [Verse 1]


I've been roaming and strolling
من سرگردان بودم و پرسه می‌زدم

All in the streets
تو همه خیابونا

Burning my eyes red
چشمای قرمز من دارن میسوزن

Not slept for weeks
هفته‌ها بود که نخوابیده بودن

Testing your torment
پس دادن امتحان تو

My future is bleak
آینده من غمناکه

Less than a moment
کم‌تر از یک دقیقه

With my words to speak
با کلماتم باید صحبت کنم.


برای مشاهده متن کامل کلیک کنید.