متن و ترجمه آهنگ:

[Verse 1]


I'm fighting a battle

دارم تو یه نبرد میجنگم


I'm fighting my shadow

دارم با سایه‌م میجنگم


Herd fears like they're cattle

ترس های شدید مثل یه گله گاون


I'm fighting a battle, yeah

دارم تو یه نبرد میجنگم، اره


I'm fighting my ego

دارم با خودم میجنگم


Lost youth, where did we go wrong?

جوونی از دست رفته جایی که اشتباه رفتیم


I'm fighting for me, though

به هر حال دارم با خودم میجنگم
برای مشاهده متن و ترجمه کامل کلیک کنید