لینک دانلود آهنگ


متن و ترجمه آهنگ Good Years:


I'd rather be anywhere

من ترجیح میدم هرجایی باشم


Anywhere but here

(هرجایی جز اینجا)


(Anywhere but here)

(هرجایی جز اینجا)


I'd rather be anywhere

من ترجیح میدم هرجایی باشم


Anywhere but here

(هرجایی جز اینجا)


(Anywhere but here)

(هرجایی جز اینجا)


I close my eyes and see a crowd of a thousand tears

من چشمام و میبندم و یه جمعیت و با هزاران اشک میبینم


(A thousand tears)

(هزاران اشک)


برای مشاهده متن و ترجمه کامل کلیک کنید.