لینک دانلود آهنگمتن آهنگ:


[Intro]

Oh, oh

Oh, oh

 

[Verse 1]

What if I changed my mind?

چی اتفاقی می افتاد اگه من نظرمو عوض میکردم؟


What if I said it's over?

چی میشد اگه من میگفتم رابطه ما به آخر رسیده؟


I been flying so long

من برای مدت طولانی در حال پرواز بودم


Can't remember what it was like to be sober

نمیتونم به یاد بیارم هوشیار بودن چه شکلیه


What if I lost my lives?

چی میشد اگه زندگیمو از دست میدادم؟


What if I said game over?

چب میشد اگه میگفتم بازی به پایان رسیده؟


What if I forget my lines

چه اتفاقی می افتاد اگه خط هامو فراموش میکردم


And I lose all my composure?

و آرامشمو از دست میدادم؟


[Pre-Chorus]

Honestly she's the only one that's watching over me

صادقانه بگم اون دختر تنها کسیه که مثل فرشته ها محافظه منه


Gives me oxygen when it gets hard to breathe

وقتی هوا برای نفس کشیدن کم میارم بهم اکسیژن میده


And if I'm wrong or right

و اگه اشتباه کنم و یا حق با من باشهبرای مشاهده متن کامل کلیک کنید