لینک دانلود آهنگ


متن و ترجمه آهنگ:


You've been runnin' round, runnin' round, runnin' round throwin' that dirt all on my name

تو میچرخیدی و میچرخیدی و لکه ی کثیفی رو رو اسمم میذاشتی


'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up

میدونستی میدونستی میدونستی که دارم صدات میکنم 


You've been going round, going round, going round every party in LA

تو میچرخیدی و به همه ی پارتی های لوس آنجلس میرفتی


'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd be at one

ولی میدونستی که من فقط داخل یه پارتی میرم (یه پارتی مشخص )

I know that dress is karma, perfume regret

میدونم که این پوشش سرنوشته که بوی پشیمونی میده


You got me thinking 'bout when you were mine

خودت باعث شدی که به فکر دعوا بیوفتم، وقتی که مال من بودی


And now I'm all up on ya, what you expect

من الان کاملا با تو ام، چیزی که خودت میخوای


But you're not coming home with me tonight

ولی تو امشب تو با من نمیای خونه


You just want attention

تو فقط توجه میخوای

You don't want my heart

قلبم رو نمیخوای


Maybe you just hate the thought of me with someone new

شاید تو فقط از فکر به این که من با یکی دیگه باشم متنفری


Yeah, you just want attention

آره تو فقط توجه میخوای

I knew from the start

از همون اول میدونستم


You're just making sure I'm never gettin' over you

میخوای قانعم کنی که ازم دست نمیکشی

You've been runnin' round, runnin' round, runnin' round throwing that dirt all on my name

تو میچرخیدی و میچرخیدی و لکه ی کثیفی رو رو اسمم میذاشتی


'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up

چون که میدونستی که من صدات میکنم (میخوامت)


Baby, now that we're, now that we're, now that we're right here standing face to face

حالا عزیزم ما اینجاییم، رو در رو وایسادیم جلو هم


You already know, already know, already know that you won
Ohh

میدونستی که برنده ایبرای مشاهده متن کامل کلیک کنید