لینک دانلود آهنگ


متن و ترجمه آهنگ:

Time flies by when the night is young

وقتی سر شب فرا برسه، زمان به سرعت حرکت میکنه

 

Daylight shines on an undisclosed location

روشنایی روز به یه مکان بدون انعکاش میتابد

 

Bloodshot eyes looking for the sun

با چشمان سرخ شده به آفتاب نگاه میکنم

 

Paradise delivered and we call it a vacation

بهشت همینجاست و ما آن را تعطیلات صدا میکنم

 

You're painting me a dream that I wanna belong in

تو من رو در رویایی که میخوام متعلق به من باشه نقاشی میکنی

 

Over the hills and far awayA million miles from L.A.

بر روی تپه ها و دور دست ها، میلیونها مایل دور از لس آنجلس

 

Just anywhere away with youI know we've got to get away

هر جایی هر چقدر دور فقط تو با من باشی، من می دانم که ما باید بریم

 

Some place where no one knows our name

به جایی که هیچکس حتی اسم مون رو هم ندونهبرای مشاهده متن کامل کلیک کنید